De Penjumer Feart is in feart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De feart rint noardeast fan Wytmarsum yn westlike rjochting nei Penjum. Fan Wytmarsum ôf yn noardlike rjochting hjit dit wetter de Wytmarsumer Feart.

De namme Penjumer Feart jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Pingjumervaart.