Pompster Ryd

De Pompster Ryd (Pompstersk en offisjeel: Pompster Ryd) is in wetter yn de gemeente Kollumerlân. De feart rint fan de Sylster Ryd benoarden Kollum yn in grutte bocht nei it noardeastliker lizzende De Pomp. It earste stik fan dit wetter hjit de Dwersryd.

De namme Pompster Ryd jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Pompsterried.

In ried of red, tith en tsjintwurdich rie(t), riet, rij(t) is in namme dy't faker foar komt. It betsjut faak in lytser streamke, op in grutter wetter útrinnend.