Printwurk

Printwurk is it produkt fan de printtechnyk. Dit omfet boeken, kranten, tydskriften, keunstreproduksjes, ensafuorthinne. Mar ek oare saken as de tekst op doazen en op hoesen, oant printsjekaarten en lytse poppekaartsjes ta.