Rekreaasjegebiet

Rekreaasjegebiet De Heide.
Waarden fan Gravenbol

In rekreaasjegebiet is in gebiet dêr't men rekreëarje kin. Meastentiids is der in rekreaasjeplasse yn it gebiet. In rekreaasjegebiet is meastentiids keunstmjittich, troch de mins oanlein.

Yn in rekreaasjegebiet kin men, ôfhinklik fan de foarsjennings, swimme, wettersporte, kuierje, fytse, hynsteride, sinnebaaie, draakjefleane, wynsurfe of skeelerjen.