Rely Jorritsma Fûns

It Rely Jorritsma Fûns is in fûns ynsteld by it testamint fan de dichter Rely Jorritsma. Ut it fûns wurdt sûnt 1955 de Rely Jorritsmapriis bekostige.