Rienck Bockemakade

strjitte yn Snits

De Rienck Bockemakade is in strjitte yn Snits.

LizzingBewurkje

De Rienck Bockemakade foarmet de súdpunt fan de eardere wâlen fan Snits, en rint fan de Heachein, mei de Snitser Wetterpoarte, nei de Lytse Peallen. De kade is neamd efter de haadling Rienck Bockema.

Oan de Rienck Bockemakade stiet in boadehús út 1926, troch stêdarsjitekt Jan de Kok ûntwurpen neffens de Amsterdamse Skoalle.