Roardastate (Eastersee)

De Roardastate is in âlde state yn Eastersee. Yn it doarp stiet it Roardamonumint mei de earste stien fan de stins út 1651.