In ryksmonumint is in ding gebou, objekt, steds- of doarpsgesicht) dat fan algemien belang is fanwegen de skientme, de betsjutting foar de wittenskip of de kultuerhistoaryske wearde. Dat stiet omskreaun yn de monumintewet fan 1988. Der jildt in minimum leeftyd fan 50 jier fan de saak om yn oanmerking te kommen foar de status beskerme ryksmonumint. Ryksmonuminten hawwe oer it generaal it ynternasjonale blau-wite monuminteskyldsje (sjoch ôfbyld).

Monuminteskyld
Monuminteskyld, 2014

Nederlân hat ûngefear 51.000 boude ryksmonuminten, 1.500 archeologyske ryksmonuminten en 350 beskerme steds- en doarpsgesichten.
De ryksmonuminten binne ynskreaun yn it Monuminteregister (artikel 1 Monumintewet 1988), dy't automatisearre te finen is yn de Objektedatabank (ODB), beheard troch de RACM. De Objektendatabank is net foar publyk tagonklik.

Yn 2000 waard it projekt Aktualisearring Monuminteregister starten, om it lanlike register by te wurkjen en betrouberder en tagonkliker te meitsjen.

Foar it ûnderhâld fan Ryksmonuminten bestean fiskale fasiliteiten.

Tydlike beliedsregel oanwizing beskerme monuminten

bewurkje seksje

Op 1 july 2007 gie in tydlike beliedsregel yn (Tydlike beliedsregel oanwizing beskerme monuminten 2007) yn opdracht fan de minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip, R.H.A. Plasterk wêryn de oanwizing fan ryksmonuminten oant 1 jannewaris 2009 útsteld is foar saken boud foar 1940. Allinnich by hege útsûndering wurde beskerme ryksmonuminten oanwiisd, allinnich at de saak heart ta de ûngefear 100 meast weardefolle monuminten dy't boud binne yn de perioade 1940 oant en mei 1958 (de saneamde weropbou-perioade). Dizze list waard yn de hjerst fan 2007 publisearre, sjoch: list fan nije ryksmonuminten (2007). De minister keas foar dizze beliedsregel omdat hy gau mei de modernisearring fan de monumintesoarch begjinne wol.

Keppeling om utens

bewurkje seksje