Sölring

(Trochferwiisd fan Söl'ring)

It Sölring is it Noardfrysk fan it eilân Söl.

De noardfryske dialekten

It dialekt is besibbe oan it Noardfrysk fan Fear en Amrum, it Fering-Öömrang. It dialekt is foar oare Fryskpraters yn Noard-Fryslân min nei te kommen.

De dichter Jens Emil Mungard (1885 - 1940) skriuwde syn dichtwurken yn it Sölring. Hy skriuwde mear as 700 dichtwurken, 6 teaterstikken en in ferskaat oan proaza.

Yn 2018 waard in online wurdboek makke (friisk.org).

De Söl'ring Foriining is de organisaasje dy't him ynset foar it Frysk fan Söl.