In seewarring is in barriêre dy't foarkomme moat dat de see leger lizzend lân of in swietwetterbekken binnenstreamt. De barriêre kin foarme wurde troch strân, al dan net mei strânhaden, dunen (seereep), in seedyk; of in stoarmfloedkearing. Ek seeslûzen wurde ta de seewarring rekkene.

Efter de eigentlike seewarring kin in ynlaachdyk of in slieperdyk in twadde barriêre foarmje.

Sjoch ek bewurkje seksje