Murnser Klif

Murnser Klif
Murnser Klif
Murnser Klif

It Murnser Klif is in yn de foarlêste iistiid, it Salien, optriuwde rêch fan balstienliem yn Gaasterlân besuden Murns (gemeente Gaasterlân-Sleat). It klif wie in natoerlike seewarring tsjin it wetter fan de Sudersee en hjoeddeis noch foar it wetter fan de Iselmar. De hichte is trochstrings 2,50 meter boppe NAP.