Selskip Leo Dykstra

It Selskip Leo Dykstra is in Frysk kabaretselskip. It selskip is yn 1975 oprjochte troch Leo Dijkstra sels. De groep bestie fierder út syn frou Leny Dijkstra-de Vries, syn sweager Tsjip de Vries en dyn frou Claudia de Vries. Dijkstra wie de skoansoan fan Tetman de Vries.

Earst sette Leo Dijkstra, as ienichste Frysk beropsselskip, de tradysje fan Selskip Tetman de Vries troch, dêr't er sels fan 1963 oant 1968 oan meiwurke. Letter waard dyn styl mear satirysk kabaret. De measte stikken waarden sels troch Dijkstra skreaun, de muzyk kaam fral fan [Cees Bijlstra].