SimmerTime 2 is in Frysktalige cd út 2000 en opfolger van SimmerTime.

De kompaktskiif wie makke troch De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens en Maaike Schuurmans yn it kader fan it muzyktheater-spektakel "Simmertime" yn Simmer 2000. Neffens lietsjes stean er seis sketchskes (nûmers 9 t/m 14) op de skiif.

De nûmers bewurkje seksje

 1. Ik ha dy leaf (4:16)
 2. Pake syn wein (3:50)
 3. Wa't ik bin (6:23)
 4. Jongfolk ha wille (4:04)
 5. Yn myn tinzen (3:39)
 6. Knoopkes (4:19)
 7. Wat is leafde (3:07)
 8. De swalker (6:35)
 9. Alle leeftiden (3:04)
 10. Rients net (3:31)
 11. De buterberg (3:41)
 12. De slach (6:24)
 13. Op 'e groei (3:39)
 14. Ekskuus (2:43)
 15. It paad werom (5:43)
 16. De bugel fan looft den heer (3:56)
 17. Simmer 2000 liet (5:10)