Skipperstaal

Skipperstaal is de namme dy't brûkt wurdt foar alle wurden en siswizen dy't allinnich by it silen, as berop of as sport, brûkt wurde, of dy't yn de silerij in oare betsjutting hawwe as oars. Oan guon dêrfan sit in hiel stik útlis fêst.

Sjoch ekBewurkje