Skoalboerd (tas)

In skoalboerd wie foarhinne in soarte fan houtene skoaltas, wêryn't de bern boeken mei nei skoalle namen of yn bewarren.

Skoalboerd makke troch Douwe van der Slot, skûtmakker op it Slot by It Fliet (Ljouwert) foar syn pakesizzer Antje T. Keestra (*1860).
1rightarrow.png Dizze side giet oer de skoaltas. Foar it oerflak om op te skriuwen, sjoch: skoalboerd.