In skou is fan âlds in lytse fiskersboat mei de skaaimerken fan in aak. It ferskil mei de aak sit him yn de foar en efter omheech bûgde boaiem dy't net boppe de wetterline oanslút op de side, mar oan in board. Dizze konstruksje wie ienfâldiger en dus goedkeaper te meitsjen. Der binne ferskillende typen skouwen.

Foto fan in Fryske skou of âld skou