Skouting yn Fryslân

Ynsynje yn foarm fan Fryske flagge op it Skoutingunifoarm Fryske Skout

Skouting yn Fryslân bestiet al sûnt 1911. Skouting yn Fryslân wurdt fertsjintwurdige troch Skouting Regio Fryslân, mar dizze regio set net de hiele tradysje fuort fan Skouting yn Fryslân.

SkiednisBewurkje

Skouting yn Fryslân begûn yn 1911 doe de earste Skouts (doe paadfynders) tegearre in groep oprjochten, de ynstallaasje fan de jonges fûn plak yn it Oranjehotel yn Ljouwert op 10 juny 1911. De âldste besteande skoutinggroep yn Fryslân is Burmania ut Ljouwert, dizze groep is offisjeel ynskreaun yn 1928.

It begjin (1911 - 1939)Bewurkje

Skouting ferspried har rap yn Fryslân, lykas dat yn 'e hiele wrâld bart. Rûnom wurde groepen oprjochte en der wurde lanlike regels en ferienings opset om Skouting yn goeie banen te lieden.

In oantal Fryske Skouts giet ek nei de 5e Wrâld Jamboree dy’t hâlden wurdt yn 1938 yn Vogelenzang by Bloemendaal, Nederlân.

Twadde Wrâldkriich (1940 – 1945)Bewurkje

De Twadde Wrâldkriich brekt út en Skouting wurdt al gau ferbean. Sa is yn de Ljouwerter Krante yn it Nederlânsk te lêzen op 9 april 1941:

"Padvindersorganisaties ontbonden en verboden - Krachtens verordening van den Rijkscommissaris werden door de veiligheidspolitie de gezamenlijke padvindersorganisaties in het bezette Nederlandsche gebied ontbonden en verboden. De Nederlandsche padvinders, die een deel waren van de internationale Boy-scouts beweging en centraal uit het internationale padvindersbureau te Londen geleid werden, waren een actief Instrument der Britsche cultureele en politieke propaganda. Ook na de bezetting werd tegen de belangen van het Duitsche rijk gerichte werkzaamheden voortgezet. Daar de Nederlandsche padvinders, wier leiding eenzijdig op Engeland was ingesteld, ontdanks uitdrukkelijk verbod van talrijke tochten en voorbereidend-militaire oefeningen hielden, zijn de van het standpunt der bezettende macht niet duldbare padvindersorganisatie ontbonden."

It boppesteande stik jout it begjin fan de brutaliteit tsjin Skouting oan tidens de besetting fan de Dútsers. De dagen foarôfgeand oan dit stik yn de Ljouwerter Krante hâlden de Nasjonale skoutingorganisaasjes en de top fan de Nasjonale Jeugdstoarm oerlis. Dit rûn op neat út trochdat de skoutingorganisaasje wegeren te yntegrearjen yn de Nasjonale Jeugdstoarm. Skouting wurdt sjoen as in bedriging en wurdt ferbean. Skoutingunifoarmen en oare skouting attributen wurde ynnaam foar de Nasjonale Jeugdstoarm en de Hitler-Jongerein (Dútsk: Hitler-Jugend). Hiele skoutinggroepen gean hjirtroch ûndergrûns en sels yn it ferset.

Heden (1945 – no)Bewurkje

Nei de kriich komme oeral Skouts te foarskyn, yn te lytse unifoarm dy se ferburgen hâlden ha foar de Dútsers. Skouting yn Fryslân is grutter as ea. Oeral wurde nije groepen oprjochte, yn in plak as It Hearrenfean sit krekt nei de kriich in tal fan skoutinggroepen.

Yn de jierren dêrnei giet it ledetal omheech en omleech. Yn grutte weach fan leden komt mei de oare Wrâld Jamboree yn Nederland, dy fan 1995 by Dronten yn Flevolân.

100 jier Skouting (1907-2007)Bewurkje

It hûndertjierrich bestean fan Skouting is de Fryske Skouting fansels net ûntgien. Foar dit bysûndere jubileum is der dan ek yn it Frysk in ynsynje útkaam foar op it unifoarm. De tekst op it ynsynje (ien wrâld, ien tasizzing) is oerset út in Ingelsk (one world, one promise). De ynsynje is útjûn troch leden fan De Borgergroep fan De Jouwer.

FerwizingsBewurkje