Strjitten yn Berltsum

Wikimedia-list

De Strjitten yn Berltsum:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

ABewurkje

 • Anskereed -
 • Appelhof -

BBewurkje

 • Beiehof -
 • Biltdyk -
 • Bitgumerdyk -
 • Buorren -
 • Bûtenpôle -
 • Bûterhoeke -

DBewurkje

 • De Boppe -
 • De Kamp -
 • De Keats -
 • De Ofslach -
 • De Opslach -
 • De Piip -
 • De Pôle -
 • De Seize -
 • Ds van Eijck van Heslingastrjitte -

FBewurkje

 • Foareker -
 • Fûgelsang -

GBewurkje

 • G L Boomsmastrjitte -
 • Gratemawei -

HBewurkje

 • Hemmemaplein -
 • Hemmemastate -
 • Hemmemawei -
 • Hofsleane -

IBewurkje

 • Ir C M van de Slikkeleane -
 • It Achtepaad -
 • It Koartlân -
 • It Skil -

JBewurkje

 • J van Tuinenstrjitte -
 • Jan Groenewoldwei -
 • Jetskereed -

KBewurkje

 • K J van den Akkerstrjitte -
 • Kersehof -
 • Kleaster Eanjum -
 • Kleasterdyk -
 • Koekoeksleane -
 • Krússtrjitte -
 • Kwekerijleane -

LBewurkje

 • Lieuwe Minne Kuperusstrjitte -
 • Lytsebuorren -

MBewurkje

 • Meseame -
 • Moddergatsreed -
 • Molestrjitte -
 • Mulseleane -

NBewurkje

 • Nijebuorren -

PBewurkje

 • Parrehof -
 • Prommehof -

RBewurkje

 • Ramshoornstrjitte -

SBewurkje

 • Singel -
 • Skoallestrjitte -
 • Sportleane -

TBewurkje

 • Tichelersdyk -
 • Tsjerkestrjitte -
 • Tunboustrjitte -
 • Twibak -

VBewurkje

 • Vermaningsstrjitte -

WBewurkje

 • Wettertún -
 • Wiersterdyk.