Symen Joekes de Geest

Simon Juuckis de Geest (Simen Juckesz.) wie boaske mei Wijts Wibrandsdr. Fan berop wie er glêsskilder en stêdsboade. Hy is op 9 septimber 1628 te Ljouwert ferstoarn. Harren bern: