Symen Joekes de Geest

Simon Juuckis de Geest (Simen Juckesz.) wie in Fryske glêsskilder en stêdsboade. Hy is op 9 septimber 1628 te Ljouwert ferstoarn. Hy wie boaske mei Wyts Wibrens.
Harren bern: