Synoade fan Doardt

De Synoade fan Doardt, ek wol de Synoade fan Dordrecht neamd, wie de lêste lânlike gearkomste fan de Nederdútske Grifformearde Tsjerke ûnder de Republyk. De Synoade wie byïnoar ropppen yn opdracht fan de Steaten-ginneraal. De gearkomste waard hâlden yn 1618-1619 yn de Kloveniersdoelen yn Doardt en der wienen ek ferstjinwurdigers fan útlânske griffermearde tsjerken.

Synoade fan Doardt, 13 novimber 1618.

Foarsitter fan de Synoade wie dûmny Johannes Bogerman út Ljouwert.

Doel en resultaten fan de SynoadeBewurkje

Utlânske ôffurdigenBewurkje

Sjoch ekBewurkje

Keppeling om utensBewurkje