Taalwiksel

it oergean fan sprekkers op in oare taal

Taalwiksel is it oergean fan sprekkers op in oare taal. Dat is yn it algemien in gefolch fan frjemde oerhearsking. De oarspronklike taal wurdt dan substraattaal en de nije taal superstraattaal.

Taalwiksel kin liede ta taalferoaring yn de nije taal. Bart dat pleatslik, dan kin sa in nije taal ûntstean. Mûglik binne Heechdútsk, Ingelsk en Frysk sa ûntstien út it Westgermaansk.