Theodorus Beekhuis

Theodorus Beekhuis (Garyp, 6 maart 1808 - Ljouwert, 6 july 1893 ) wie húsdokter en tsjerkfâd út Wurdum. Hy hie in soad bestjoersfunksjes. Yn Wurdum is in strjitte nei him neamd.