In Trûbadoer is in sjonger en muzykman yn it folksmuzyksjenre. Oars as in folksmuzikant spilet er lykwols gjin tradisjonele lieten, mar skriuwt er almeast syn eigen nûmers.

Trûbadoers binne almeast net sa ferneamd as popmuzyklju, ûnder oaren troch in lytsere rol yn de massamedia. Der is ek in ferskil yn rippertwaar: trûbadoers hawwe almeast minder maklike teksten, dêr't nei harke wurde moat. It binne faak dizze, somtiden tige krityske, teksten dy't in trûbadoer min ofte mear bekend meitsje.