Twibaksmerk

strjitte yn Ljouwert

De Twibaksmerk is in strjitte yn it sintrum fan Ljouwert. It wie earder in grêft, mar dy is letter tichtsmiten. Omdat hjir eartiids in soad skippen foar de wâl leinen dy't twibakken en oar bakkersguod nei de merk ta brochten krige de strjitte syn namme. Oan de Twibaksmerk steane it Provinsjehûs en it eardere haadpostkantoar. De Twibaksmerk snijt de Easterstrjitte (Oosjusstraat) yn twaen, yn de Alde- en de Nije Easterstrjitte.

It eardere haadpostkantoar

In opfallende restauraasje oan de Twibaksmerk, is op nûmer 48 te bewûnderjen. It hjoeddeistige lytsteater is as earder bykantoar fan de libbensfersekeringsmaatskippij Utrecht folslein yn Jugendstil útwurke.