De Twiska wie in âlde binnedyk dy't foar it earst neamd waard yn 1443. De dyk rûn fan Skelwâlderhim en Moarrehim ( by Abbegeasterketting ) nei Westhim. Nei alle gedachten lei de Twiska oan de Middelsee.