Berjocht:Súdwest-Fryslân: ferskil tusken ferzjes

bs
(Better alfabetisearre: de y is gewoan in foarm fan 'e i en stiet dus net efteroan yn it Fryske alfabet. By plaknammen mei in lidwurd asjebleaft net alfabetisearje op it lidwurd.)
(bs)
----
|- style="text-align:right;"
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | '''[[Doarp]]en en [[útbuorren]]s''': [[Abbegea]] • [[Aldegea (Súdwest-Fryslân)|Aldegea]] • [[Allingawier]] • [[Arum]] • [[Blauhús (Súdwest-Fryslân)|Blauhús]] • [[Boazum]] • [[Breesândyk]] • [[Britswert]] • [[Burchwert]] • [[Dearsum (Súdwest-Fryslân)|Dearsum]] • [[Dedzjum]] • [[Easterein]] • [[Easterwierrum]] • [[Easthim]] • [[Eksmoarre]] • [[Ferwâlde]] • [[Folsgeare]] • [[Gaast]] • [[De Gaastmar]] • [[Gau]] • [[Goaiïngea]] • [[Greonterp]] • [[Hartwert]] • [[Heech]] • [[It Heidenskip]] • [[Hichtum]] • [[Hidaard]] • [[Hieslum]] • [[Himmelum]] • [[Hinnaard]] • [[De Hommerts]] • [[Idzegea]] • [[Iens]] • [[Yndyk (Súdwest-Fryslân)|Yndyk]] • [[Ypekolsgea]] • [[Ysbrechtum]] • [[Itens]] • [[Jutryp]] • [[Kimswert]] • [[Koarnwert]] • [[Koarnwertersân]] • [[Koudum]] • [[Kûbaard]] • [[Kûfurderrige]] • [[Laaksum]] • [[Lytsewierrum]] • [[Loaiïngea]] • [[Lollum]] • [[Longerhou]] • [[Makkum]] • [[Molkwar]] • [[Nijhuzum]] • [[Nijlân]] • [[Offenwier]] • [[Parregea]] • [[Penjum]] • [[Piaam]] • [[Poppenwier]] • [[Raerd]] • [[Reahûs]] • [[Rien]] • [[Sânfurd]] • [[Sibrandabuorren]] • [[Skarl]] • [[Skearnegoutum]] • [[Skettens]] • [[Skraard]] • [[Skuzum]] • [[Smelbrêge]] • [[Surch]] • [[Tersoal]] • [[Toppenhuzen]] • [[Tsjalhuzum]] • [[Tsjerkwert]] • [[Turns]] • [[Twellingea]] • [[Waaksens (Súdwest-Fryslân)|Waaksens]] • [[Wâldsein]] • [[Warns]] • [[Westhim]] • [[Wytmarsum]] • [[Wiuwert]] • [[Wolsum]] • [[Wommels]] • [[Wûns]] <br>
----
|- style="text-align:right;"
14.392

bewurkings