Ferskil tusken ferzjes fan "Brachmaan (ko)"

L
gjin bewurkingsgearfetting
(wurk)
L
 
== Skaaimerken ==
TheDe AmericanAmerikaanske Brahman hashat ain distinctopfallende largegrutte humpbult overop theskouder top of the shoulder anden necknekke, andin alosse loosehûdflap flapûnder ofde skinhals hanging from the neck. It is also known for its distinctive long,en floppylange earsflapearen. Bollen wage (800 tooant 1,100 kg) en de ko (500 tooant 700 kg). Keallen wage by de berte (30 tooant 33 kg). Amerikaanske Brahmans arebinne knownferneamd as ain guodlik, yntelligint breed of beef cattlefleiskoweras. Brahman's kinne grys as read wêze. De sturt tailhat switchswart isen black,der andsit theyswart haveoan blackde pigmentation on their nosesnoas, tipsearpunten of ears, anden hooveshoeven. TheyOer areit primarilygeneraal ahat hornedde breedBrahman ofhoarnen, cattlemar howeverder therebinne areek somebloedlinen bloodlines of Brahman that are naturallydy't polledgjin (withouthoarnen horns)krije.
 
Brahmans havekinne ain greatersoad abilityhjitte toferneare, withstandomdat heatsy thanin European cattle. They have moreprotte [[switklier]]en, anden alsoin anfettige, oilyglêdhierrige [[hûd]] hawwe, thoughtdy't tohar helpek repelbeskermet [[pesttsjin (animal)|pest]] [[insect]]s along with a smooth coatynsekten. They have a short hair coat.Sy Theybinne areteffens alsominder moregefoelich resistantfoar tooare [[Parasyt|parasiten]] en sykten. Brahmans havebinne alsoin beenprotte extensivelyynkrúst crossbredmei withEuropeeske Europeankowerassen cattleyn init subtropysk part fan de [[Feriene Steaten]], yn [[Sintraal-Amearika]] en yn guon tropyske gebieten om tody gainrassen theirbetter advantageshâlde inte hotkinnen climatesyn hjitte klimaten. BrahmanKowerassen crosseddy't cattle,krúst referredbinne mei Brahman, tooantsjut as F-1 Brahmans, arebinne verytige popularpopulêr inyn theit southernsuden 1/3fan ofde theFS Uniteden Statesyn andSúd-Amearika, inAazje Southen America,Austraalje Asia,fanwege andit Australiasubtropysk becauseklimaat ofdat thedêr sub-tropical climatehearsket. AnIn F-1 Brahman cankin in bekrusing awêze crosstusken betweenalle anynet twobesibbe unrelatedsoarten breedsrassen, howevermar itmeast isgiet mostit popularom whenin crossedkrusing withmei de [[Hereford (ko)|Hereford]] anden de [[Angus (ko)|Angus]].
 
A Brahman hat in goed memmeynstinkt, offeringbeskermet protectionde andkeallen anen abundancemakket ofoerdiedich milkmolke forfoar herhar calveskeallen. Brahman calves tend to measure high weights at weaning because of the outstanding milk given by Brahman cowskeallen. InYn somesommige countrieslannen, especiallyfral inyn South AmericaSúd-Amearika, Brahmanwurdt cattlede are usedBrahman forfoar bothsawol milkfleis- andas beefmolkeproduksje productionholden.
 
== Fokkerij en tapassing ==
Amerikaanske Brahmans wiene it earste fleisras dat begjin 20e ieu yn de Feriene Steaten fokt waard,; asit aresultaat resultfan ofkrusen crossingmei fourfjouwer differentferskillende Yndiaaske cattle breedskowerassen (Gyr, Gujarat, Nelore en Krishna Valley). TheDe originaloarspronklike AmericanAmerikaansk Brahman cattlefeestapel originatedis fromûntstien út in kearn fan sa'n 266 bollen en 22 kij offan severalferskate ''Bos indicus'' (cattlefee ofút IndiaYndia)-soarten typesdy't importeddêr intotusken the1854 Uniteden States1926 betweenynfierd 1854 and 1926wienen.
 
The Brahman is mainly used for breeding and the meat industry; it has been crossbred extensively with ''[[Bos taurus]]'' ([[Europa|Jeropeeske]]) beef breeds of cattle. De Brahman is one of the most popular breeds of cattle intended for meat processing and is widely used in [[Argentynje]], [[Brazylje]], [[Feriene Steaten]], [[Kolombia]] and northern [[Austraalje]] among many other places. It ras waard fierders brûkt by de ûntjouwing fan tal fan oare Amerikaanske fleisrassen, sa as [[Brangus]], [[Beefmaster]], [[Simbrah]] en [[Santa Gertrudis]].