Worp fan Thabor (Rinsumageast, ? - Turns, 26 febrewaris 1538) ek wol bekend as Worp Tyaerda fan Rinsumageast, wie in Fryske kronykskriuwer en in muonts yn it augustiner kleaster Thabor by Turns. Hy waard berne yn Rinsumageast op Tjaardastate.

Worperus Tyaerda Thaborita

bewurkje seksje

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891) skreaune:

Thaborita (Worperus Tyaerda), Worperus, Vorper van den Geest, - gewoonlijk Worp van Thabor genoemd, werd te Rinsumageest geb., was pastoor in zijn geboorteplaats, werd later Regulier kanunnik te Thabor bij Sneek, waar hij in 1523 prior werd en daar 26 Febr. 1538 overleed. Het Friesch genootschap heeft zijn historischen arbeid uitgegeven onder den titel van: Worperi Tyaerda ex Rensumageest, prioris in Thabor, Chronicorum Frisiae libri tres, [tot 1397] Leov. 1848; Kronijken van Friesland 4de boek, bevattende de geschiedenis van de 15e eeuw, Leeuw. 1850; Vijfde boek bevattende de geschiedenis van het begin der 16e eeuw, 1499-1523, Leeuw. 1871; bezorgd door Dr. J.G. Ottema, die een kort levensbericht daarachter heeft geplaatst, met de noodige opheldering, hoe de kroniekschrijver eerst in 't Latijn schreef, en voor de latere tijdvakken, waarin hij oorkonden moest gebruiken in de landstaal, zich in 't Ned. uitdrukte. Over den auteur en deze jaarboeken liepen de vroegere berichten uiteen.

Hy skreau ûnder oaren De Kroniek van Friesland tusken 1517 en 1538 foar in part yn it Latyn en foar in part yn it Midnederlânsk.

Nijsgjirrich

bewurkje seksje
  • Yn Rinsumageast is de Worp van der Geeststrjitte nei him neamd.
  • Yn Snits is de Worp Tjaardastrjitte nei him neamd.