Yme Kuiper (heechlearaar)

heechlearaar
(Trochferwiisd fan Yme B. Kuiper)

Yme Berend Kuiper (It Hearrenfean, 1949) is sosjolooch en kultureel antropolooch. Yn 2006 waard er beneamd as bysûnder heechlearaar Religjeuze en Histoaryske Antropology by de Fakulteit fan de Godgeleardheid en Godstsjinstwittenskip fan de Ryksuniversiteit Grins.

Studearre sosjology en filosofy (1968-1972), kulturele antropology (1972-1976) en promovearre yn 1993 cum laude oan de Fakulteit fan de Letteren fan de RUG op Adel in Friesland 1780-1880. Dit wurk waard twa kear bekroand mei in wittenskiplike priis: de Eismapriis en de Joast Halbertsmapriis. As redaksjelid belutsen by ûnder oare Virtus (jierboek foar de adelsskiednis) en Doopsgezinde Bijdragen.

Oare funksjes

Yme Kuiper wie foarsitter fan it Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer. Lid Ried fan Tafersjoch Nasjonaal Keramyk Museum It Prinsessehof, Frysk Museum yn Ljouwert; Foarsitter Stichting De Grutte Súdwesthoek; Sekretaris-ponghâlder fan de Stichting Theo van Baaren; Lid fan it Bestjoer fan Studium Generale, RUG en lid fan Wessel Ganzevoort Fûns.

Publikaasjes

Kuiper publisearret neist it eigen fakgebiet ek oer in grut ferskaat oan ûnderwerpen, fan sportskiednis (De magie van Abe Lenstra) oant literatuer (Louis Couperus en W.F. Hermans).
Wurket yn 2009 oan wurken oer religieuze elitefoarming yn Nederlân en Europa yn de tweintichste iuw en fan Harnzer mennisten yn de santjinde en achttjinde iuw. De meast resinte publikaasjes geane oer de Nederlânske bûtenpleatskultuer.

Fuotballe yn syn jeugd op profesjoneel nivo foar Sportklup It Hearrenfean.

 • Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie : een verkenning in het veld (2009);
 • Profijt, eer en reputatie : Friese adel en politieke cultuur in het tweede kwart van de zestiende eeuw (1999)
 • De Klinze : het leven op een buitenplaats in Oudkerk, 1681-1966, (1996);
 • Adel in Friesland 1780-1880, dissertaasje (1993);
 • Mensen van macht en aanzien : Frieslands elite in de 18e en 19e eeuw, (1987);
 • Yme Kuiper, Meerten ter Borg, Erik Borgman, Marjo Buitelaar, Rob Plum - Handboek religie in Nederland (2008, ISBN 9789021141886)
 • Yme Kuiper, Kerst Huisman, Johan Frieswijk - Biografie en arbeidersbeweging (2009)
 • Yme Kuiper, Aleida Houwink, Johan Frieswijk - Sporen naar Empe : herinneringen aan het familieleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900 (2007)
 • Yme Kuiper, Rob van der Laarse - Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw (2005)
 • Yme Kuiper, S. Groenveld, J.J. Huizinga - Nassau uit de schaduw van Oranje (2003)
 • Yme Kuiper, Kees Thomassen, Marlies Stoter - Banden van vriendschap : de collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (2001)
 • Yme Kuiper, Ronald Stenvert - Fryslân (2000);
 • Yme Kuiper, Johan Frieswijk, Bearn Bilker - Twee eeuwen Friese adel, 1814-2000 : van landadel naar historisch instituut (2000);
 • Yme Kuiper, Jacques van Gent, Klaas Osinga - Het is niet meer wat het nooit geweest is : bijdragen aan 25 jaar gedachtenwisseling in de SSN (2000)
 • Yme Kuiper, Els Ketelaar-de Vries Reilingh - Edel voor Adel (2000);
 • Yme Kuiper, Henk Nicolai - Freules, dames, vrouwen : Friese vrouwen en de burgercultuur, 1850-1950, (1999);
 • Yme Kuiper, Rita Mulder-Radetzky - Voornaam wonen in en rond Leeuwarden (1997);
 • Yme Kuiper, G. Abma, L. de Jong, J.C.H. Blom - Tussen goed en fout : nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (1986);

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: