De Alde Peazens is in wetter yn de gemeente Dongeradiel. It rint fan Dokkum nei it noarden, lâns Boarnwerthuzen om dan yn de De Peazens út te kommen. De Alde Peazens is de eardere bopperin fan it rivierke de Peazens; it measte part fan it wetter rûn letter troch de Ealsumer Feart. De Alde Peazens en de Peazens foarmen mei-inoar fan âlds de grins tusken de (yn 1984 ophefte) gemeenten East-Dongeradiel en West-Dongeradiel.

De namme Alde Peazens jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Oude Peasens.