Pake- en beppesizzer

(Trochferwiisd fan Bernsbern)

In pake- en beppesizzer is de beneaming foar in bern fan in bern. Hjirby giet it yn ôfstamming om 'e trêde generaasje, rekkene fan 'e pake en beppe ôf. Dit is in foarm fan twaddegraads besibskip. Pake- en beppesizzers kinne ûnderskaat wurde yn pakesizzers (yn ferhâlding ta de pake) en beppesizzers (yn ferhâlding ta de beppe). It is hoe dan ek in geslachtsneutrale oantsjutting, dy't dus neat seit oer it geslacht fan 'e pake- en beppesizzers. Oars as it Nederlânsk (kleinzoon, kleindochter) en it Ingelsk (grandson, granddaughter) beskikt it Frysk net oer in wurd dat it geslacht fan 'e pake- en beppesizzers dúdlik makket. It opdwaanderige 'pake- en beppesister' is grammatikaal mooglik, mar wurdt nea brûkt. In like geslachtsneutrale, minder omslachtige, mar ek minder gongbere oantsjutting foar pake- en beppesizzers is bernsbern.

In oerpake- en -beppesizzer of bernsbernsbern is de beneaming foar in bern fan in bern fan in bern. Dat is in foarm fan treddegraads besibskip, wêrby't it giet om 'e fjirde generaasje, rekkene fan 'e oerpake en -beppe ôf. In betoerpake- en -beppesizzer, oeroerpake- en -beppesizzer of bernsbernsbernsbern is de beneaming foar in bern fan in bern fan in bern fan in bern. Dat is in foarm fan fjirdegraads besibskip, wêrby't it giet om 'e fyfde generaasje, rekkene fan 'e betoerpake en -beppe ôf. By eltse fierdere generaasje komt der ien kear mear "oer-" foar "oerpake- en -beppesizzer" te stean.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: References, op dizze side.


Besibskip
earstegraads besibskip
âlden (heit • mem) | bern (soan • dochter) | sibling (broer • suster)
twaddegraads besibskip
pake en beppe (pake • beppe) | pake- en beppesizzer | omke | muoike | omke- en muoikesizzer | healsibling (healbroer • healsuster)
treddegraads besibskip
oerpake en -beppe (oerpake • oerbeppe) | oerpake- en -beppesizzer | âldomke | âldmuoike | âldomke- en -muoikesizzer | neef | nicht | healomke | healmuoike
fjirdegraads besibskip
betoerpake en -beppe (betoerpake • betoerbeppe) | betoerpake- en -beppesizzer | oerâldomke | oerâldmuoike | oerâldomke- en -muoikesizzer | efterneef | efternicht
skoanfamylje (gjin biologyske besibskip)
oarehelte (man • frou) | skoanâlden (skoanheit • skoanmem) | sweager | skoansuster | skoanbern (skoansoan • skoandochter) | oantroude omke | oantroude muoike
styffamylje (gjin biologyske besibskip)
styfâlder (styfheit • styfmem) | styfbern (styfsoan • styfdochter) | styfsibling (styfbroer • styfsuster) | styfpake | styfbeppe | styfpakesizzer | styfbeppesizzer | styfomke | styfmuoike | styfomkesizzer | styfmuoikesizzer
oar
adopsje | allinnichsteande âlder | bloedsibskip | famylje | foarâlden | foarbern (foarsoan • foardochter) | generaasje | gesin | húshâlding | ienlingsbern | neiteam | oansibskip | oerwûn bern | ôfstamming | pleechgesin | probandus | list fan beneamings foar generaasjes