Grammatika is it systematysk beskriuwen fan in taal. Jins kompetinsje fan in taal omfiemet fjouwer ferskillende mêden of nivo's:

De regels fan in letterkombinaasjekar by it op skrift stellen fan in taal binne omskreaun yn in stavering.

Wurdsoarten bewurkje seksje

Wurden kinne om har doel of skiedberens skifte wurde yn wurdsoarten.

Sindiel bewurkje seksje

Sindielen kinne mei de neikommende grammatikale begripen beskreaun wurde:

Namfal bewurkje seksje

Der binne acht namfallen dy't yn in taal brûkt wurde kinne. Lykwols hoecht it net sa te wêzen dat in taal alle namfallen hawwe moat. It Dútsk hat der fjouwer, it Russysk seis:

De bûging fan wurden kin feroarje neffens de grammatikale kategoryen namfal, oantal, of geslacht.