It Bokmål (boektaal) en it Nynorsk binne de twa Noarske standerttalen. Fan dy twa is it Bokmål it meast brûkt. Beide standerttalen fungearje yn 'e haadsaak as skriuwtaal. De sprektaal yn Noarwegen is net echt standerdisearre en fertoant frij grutte regionale ferskillen. It Bokmål stiet ticht by de Deenske skriuwtaal. It Bokmål wurdt foaral yn it oasten fan Noarwegen brûkt.