Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint

(Trochferwiisd fan Bosboom-Toussaint)

Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (Alkmar, 16 septimber 1812 - De Haach, 13 april 1886) wie in Nederlânsk skriuwster fan histoaryske romans en -novellen. In stikmannich fan har novellen ferskynden earst yn De Gids of yn Nederland en oare tydskriften en jierboekjes. Fierders publisearre Bosboom-Toussaint noch ferskate novellen en losse geskriften yn tydskriften en fersprate jierboekjes. In nije samling fan al har romantysk wurk ferskynde sûnt 1884 yn Den Haach.

Bosboom-Toussaint

Bosboom hat in skoft by har beppe yn Harns wenne. Hja krige dêr les fan Froukje Herbig dy't har yn de kunde brocht mei de Nederlânske literatuer en Jeropeeske literatuer.

Sy troude yn 1851 mei de Nederlânske skilder Johannes Bosboom

Earst yn 1837 joech hja in Novelle út, titele: Almagro, dy't folge waard troch

 • De Graaf van Devonshire, Romantische Episodes uit de jeugd van Elisabeth Tudor, Amsterdam, 1839;
 • Engelschen te Rome, rom. epis. uit de regering van Paus Sixtus V, 2 dln., Amst. 1839;
 • Het huis Lauernesse, 2 dln., Amst. 1840, 10e dr. 1885, út it Frânsk oerset Parys 1887;
 • Een kroon voor Karel den Stoute, Amst. 1842, 6e printinge 1886;
 • Verspreide Verhalen, Amst. 1843;
 • Ximenes-Alba - Orsini. Drie Novellen uit Spanje, 2 dln., Amst. 1842;
 • Negen Novellen, 1846; Leycester in Nederland, 3 dln., Amst. 1846;
 • Diana, Amst. 1847; Mejonkvr. de Mauléon, 'De Haach 1847;
 • Fantasiën in Dec. 1848, Haarlim. 1848;
 • Gedenkschrift van de inhuldiging des Konings Willem III binnen de hoofdstad des rijks, 12 maaie 1849, Haarlim, 1849;
 • Het huis Honselaarsdijk in 1631, histoaryske novelle, 2 dln., Amsterdam 1849;
 • De vrouwen uit het Leycestersche tijdvak, 3 dln., Amst. 1849-'50;
 • Moedervreugde en moederlijden. Fantasiën, Alkmar 1850;
 • Eenige schetsen, Amst. 1850; Media-Noche.
 • Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel (1678), 2 dln., Haarlim 1852;
 • Don Abbondio II, Utert l853;
 • De Alkmaarsche wees en eenige andere novellen, Amst. 1854;
 • Gideon Florensz., hist. rom. epis. uit het laatste tijdperk van Leycester's bestuur in Nederland, 4 dln., Amst. 1854-'55;
 • Historische Novellen, Haarlim 1856;
 • Een Leydsch student in 1593, Amst. 1858;
 • Graaf Pepoli. De roman van een rijk edelman, 3 dln., Arnhim 1860;
 • De triomf van Pisani, Amsterdam 1861;
 • De bloemschilderes Maria van Oosterwijk, Leien, 1862;
 • De terugkeer van Golgotha, Amst. 1862;
 • Het laatst bedrijf van een stormachtig leven, Amst. 1864;
 • De verrassing van Hoey in 1595, 2 dln., Amst. 1866;
 • Frits Millioen en zijne vrienden. Eene vertelling, 2 dln., Amst. 1868;
 • De Delftsche wonderdokter, 3 dln., Amst. 1870-'71 3e pr. 1883;
 • Majoor Frans, Amst. 1877; Langs een omweg, Amst. 1879;
 • Raymond de schrijnwerker, Amsterdam 1880.

Keppelings om utens

bewurkje seksje