De Moarre is in mar yn it súdwesten fan Fryslân tusken de Fluezen en de Iselmar by Starum. De mar is, krekt as de Fluezen, ûntstien yn de foarlêste iistiid. De mar ûntstie neidat it iis tusken de kearwâlen fan Warns, Koudum en Gaasterlân tebekwiek.

De Moarre mei op de eftergrûn de Galamadammen