In dobbe is in groevene poel foar drink- of bluswetter, faak ek brûkt as boarnplak foar it fee.

Brândobbe op de Grutte Brink yn Súdlaren (2005)

Soksoartige wetters wurde op oare plakken ek wol kolk neamd, mar dobbe is de Fryske, Grinslanner en Drintske namme. Dobben hawwe faak in lange skiednis, ek wierden hiene al dobben.

In soad dobben hawwe harren funksje as opslachplak foar bluswetter ferlern en binne dan ek tichtsmiten. It doarp Súdlaren hat noch in brândobbe op de grutte brink.

Dobben yn Fryslân bewurkje seksje