Eastgermaanske folken

Ta de Eastgermaanske folken wurde de Germaanske folken rekkene dy't foar it begjin fan de jiertelling fan Skandinaavje nei it gebeit tusken de Oder en Wisla lutsen. Dêrfandinne ferspraten sy harren tidens de Grutte Folkeferfarren oer hiel Jeropa.

De neifolgjende befolkingsgroepen wurde ta de Eastgermaanske folken rekkene: