De tsjintwurdige flaktemjitte, de ienheid om de grutte fan oerflaktes wer te jaan, is de kante meter.

By de ynfiering fan it metrike stelsel wie der in aparte flaktemjitte, de are (oantsjutten mei in a) dy't 10 m x 10 m = 100 m² mjit. Hjirfan ôflaat wiene de sintiare (1 sa = 1/100 a = 1 m²) en de bunder of hektare (1 ha = 100 a = 10.000 m²). Dizze mjitten wurde yn de sprektaal noch wol brûkt.

Foar de ynfiering waarden oare, regionaal ferskillende flaktemjittes brûkt. Sa wie der:

In oardeheale wie in stik lân fan oardel pûnsmiet.