Greidhoeke

De Greidhoeke is it tradisjonele feehâlderijgebiet op 'e klaai yn it noardwesten fan Fryslân, fuort besuden de Bouhoeke. it bestiet út Littenseradiel, de súdlike parten fan Menameradiel en Frjentsjerteradiel, de noardlike helte fan it âlde Wûnseradiel, de klokslach fan Boalsert en parten fan 'e eardere gemeenten Wymbritseradiel en Boarnsterhim.

Yn dit gebiet wurdt benammentlik yntinsive feehâlderij bedreaun troch it hâlden fan kij, mei gauris wat skieppehâlderij dernjonken as byfertsjinst. Bou komt der suver net foar. Foarhinne wie it gebiet in mozayk fan nuveraardich yninoar passende puzelstikjes fan greidperselen, mar troch de ruilferkaveling is dat tsjintwurdich grutdiels foarby. De pleatsen binne der fan twa typen: de stjelp en de kop-hals-romp.

De gemeente Littenseradiel hat him der lang (en mei rjocht) op foarstean litten "it hert fan 'e Greidhoeke" te wêzen. Dwers troch de Greidhoeke rint de Slachtedyk, bekend fan 'e Slachtemaraton.

LiteratuerBewurkje