Groustins (Ingelum)

De Groustins of Sirtemastins yn Ingelum wie in grutte en sterke stins. De famylje Siertema dy't dêr wenne neamden harren letter sels nei de stins.

Wybe Sjoerds fan Groustins (1472)

Yn 1446 waard de Groustins ynnaam troch de Skieringer Sikke Douwe Sjaardema fan Frjentsjer om't de doetiidske bewenner Sjoerd Groustins by de fetkeapers oansletten wie.

Oare groustinzen wiene: