De Hasker Fiifgea binne fiif doarpen dy't yn 1489 foar komme as “dae Vyff gae”:

De doarpen lizze op in âlde sânrêch.