Hoarnûle
taksonomy
Klasse: Fûgels (Aves)
Skift: Uleëftigen (Strigiformes)
Famylje: Ulefûgels (Strigidae)
soarte
Asio Otus

De Hoarnûle (Asio Otus) is in 36 sm grutte ûle dy't allinnich nachts aktyf is. Oerdeis sit er meast yn de beammen ferskûle. By winterdei siket er dêrta grien bliuwende beammen út, lykas as spjirren. De Hoarnûle is goed werkenber oan syn grutte earplûmen. Dêrtroch soe betizing mei de Oehoe ûntstean kinne mar dy ûle is in stik grutter.

Asio otus otus

De Hoarnûle brûkt foar it brieden meast nêsten fan de krie. Yn april oant maaie begjint it wyfke op sa'n 5-6 aaien te brieden. De aaien komme út nei sa'n 26 dagen. Lykas by de measte ûlen begjint it wyfke fuort by it earst leine aai te brieden. It gefolch dêrfan is dat de jongen yn it nêst net likegrut binne. De jongsten binne lytser en hawwe in lytsere kâns om út te fleanen as de âldsten.