Iepenloftspul Jorwert

Oanlieding om in jierliks iepenloftspul te begjinnen wie it ynstoarten fan de toer fan de tsjerke fan Jorwert op 25 augustus 1951. De toer ûndergie krekt in grutte restauraasjebeurt.

De toer nei it ynstoarten

De Jorwerters besochten út alle macht de toer werom te krijen. Se ha doe in aksje hâlden om jild foar de toer te sammeljen. Dat slagge bûtengewoan. Twa jier letter ha sa'n fyftich Jorwerters it earste iepenloftspul oer it fuotljocht brocht, út tankberens foar it jild dat út alle hoeken en hernen fan it lân binnenkaam wie.

De earste útfiering wie de basis foar in jierlikse happening dy't yn de rin fan de jierren útwoeksen is ta in Frysk kultureel barren. Ier yn de maitiid begjinne de spilers mei de repetysjes dy't in hiele simmer duorje sille. In spesjale bou-ploech is faak moannen yn it spier mei it dekôr.

Yn it lêst fan augustus en yn septimber binne de útfieringen. Alle jierren stelt de Jorwerter notaris syn tún beskikber foar dit iepenloftspektakel.

De Fryske skriuwer Jan Schotanus soarget faak foar de oersetting fan net Frysktalige stikken. Romke Toering hat mear as 30 jier de rezjy hân by it Jorwerter Iepenloftspul. Hy waard yn 2007 opfolge troch Tjerk Kooistra.

Mei troch it súkses fan it iepenloftspul is der in berne-iepenloftspul opsetten, dêr't allinne bern yn spylje. Dit iepenloftspul brûkte it dekor fan it 'grutte' iepenloftspul om eigen stikken op te fieren. Doe't dúdlik waard dat it berne-iepenloftspul tige súksesfol wie, waard de ôfstimming fan it dekor mei it 'grutte' spul hieltyd dreger en is it nei Easterwierrum ta ferhuze, wêr't no yn de pastorytún fan de Roomske tsjerke spile wurdt.

Oersjoch fan de spile stikken

bewurkje seksje

Jier

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981

1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958


1957
1956
1954

Foarstelling

Maraton
De kloklieder fan Nijdaam
De Goede, de Minne en de Lillike
Bohemia
It Feest
Tuskentiid
Jou my wjukken
Dûbele Nelson
Full Monty - Alles út
Kabaret
Op hoop fan segen
Ik wol spylje

Feint fan twa Masters
Utblaasd

Venetiaans Karnaval
Zorbá
Slauerhoff & Jorwert
Oliver
In sinterske opera
Anatevka
Midsimmernachtdream
Myn leave Lyske
In healegeare hear
De bochel fan de Notre Dame
De tolfte nacht (of:Wat jo wolle)
Don Camillo en de lytse wrâld
De nepert
De fleurige froulju
Bommel en de Frisomanen
Sirkus Knie
Don Quichot yn Fryslân
Bombaarje om Bombaarje
Tijl Ulespegel
Heit dêr leit in lyk

Dûnsjende dieven
Rûzewyntsje
Fanfarella
De boargerman-edelman
Amor by 't ammerfol
Yn 'e wite guds
De waeijer
Harten is troef
Yn 't eibertsnêst
Op 't kantsje ôf
Lyk om lyk
It doarp wol bestean
Heibel om Hylpen
De helt fan Waterloo
Don Quichot op 'e brulloft...
Tûkelteammen om Amor
Dindo Maroije
Fanfarella
In dream yn 'e simmer
De spylman fan it roekefeest
It doarp wol bestean
It singelier geheim
De seinekeapman

De útdrager
De rike skoaijer
Fokke Hoara
De klokken fan Jorwert

Skriuweroersetting: Jan Schotanus
Herman Heijermans
Tom Stoppard
Mark Norman
Carlo Goldoni
Mark Herman -
Paul Allen
Carlo Goldoni
Joseph Stein
Gerrit Jan Zwier
Lionel Bart
Bertolt Brecht
Joseph Stein
W.Shakespeare
G.B. Shaw
Molière
Harry Geelen
W.Shakespeare
Giovannino Guareschi
J.B.Molière
W.Shakespeare
Klaas Jansma
Carl Zuckmayer
Jan Naaijkens
Nickolas Udall
Jan Naaijkens
Renzo Tarabusi -
Giuolo Scarnicci
Jean Anouilh
Jan Naaijkens
Jan Naaijkens
J.B.Molière
Jan Naaijkens
Blumental
Carlo Goldoni
Bram v.d.Lyke
Henri 't Sas
Harry v.d. Wouden
Jan Naaijkens
Piter Terpstra
Carlo Goldoni
Jan Naaijkens
Pieter Langendijk
Ugo Betti
Marin Drzic
Jan Naaijkens
W.Chris Duba
Piter Terpstra
Piter Terpstra
Douwe Kiestra
Ype Poortinga
Barend van der Veen
Douwe Kiestra
Barend van der Veen
Douwe Kiestra
Roel Oostra

Keppeling om utens

bewurkje seksje