It Deel in feart yn de gemeente It Hearrenfean. It Deel rint fan de Meinesleat by Akkrum nei de Deelsbrêge benoarden Haskerdiken. Oan de eastkant fan it spoar Swol-Ljouwert giet it wetter fierder as Mûntsjerak nei De Deelen, en west fan it spoar as it Hearrenfeanster Kanaal.