De Meinesleat, earder ek wol Meinsleat, is in feart yn It Hearrenfean en De fryske Marren, dy't de ferbining foarmet tusken Akkrum en Terherne. De Meinesleat begjint oan de westkant fan Akkrum, yn de Kromme Knillis. Dêr wei rint de sleat nei it súdwesten en krúst er it Diel. Dêrnei giet er fierder oant er op it Krúswetter by Terherne útkomt.

De Meinesleat jildt tegearre mei de Nesker Sylroede as alternatyve ferbining tusken Grou en de Snitser Mar, foar wa net oer it Prinses Margrietkanaal wol. It part besuden it Diel jildt as iepenbier far, foar de ferbining mei it Hearrenfean. Yn Akkrum leit oan de súdeastkant de jachthaven Tusken de Marren. Alles byelkoar kin it er botte drok wêze.