In diel wie de beneaming foar in diel fan Fryslân dêr't in grytman de baas wie. Yn de Saksentiid waarden dielen gritenijen neamd. Gritenijen binne de foarrinders fan gemeenten. De namme 'diel' bleau bestean yn gemeentenammen as bygelyks Utingeradiel of Barradiel.

DistriktenBewurkje

 
distrikten

De gritenijen binne foarme út sân distrikten dy't tusken 1345 en 1500 bestienen; dy giene letter op yn de 30 gritenijen.