Jacob Alting (Heidelberch (Dútslân), 27 septimber 1618 — ? Grins, 1679) wie in Nederlânske filolooch en teolooch.

Jacob Alting

Hy wie professor oan de Universiteit Grins: yn 1643 yn de easterske talen en yn 1667 yn de teology. Alting syn publikaasjes waarden yn 1687 troch Balthasar Bekker fersoarge.

Hendrik Alting, syn heit, wie heechlearaar yn Heidelberch. Hy wie yn 1618/1619 by de Doardtse Synoade, mar ferhuze yn 1622 nei Leien en yn 1627 nei Grins.