Jan Melles van der Goot

Jan Melles van der Goot (Wikel, 1903 - It Hearrenfean, 29 july 1940) wie kandidaat-notaris en nasjonaal-sosjalistysk ideolooch.

Jan Melles van der Goot

Hy wie in foaroanman fan de Fryske Folkspartij (FFP). Yn 1933 rjochte Van der Goot tegearre mei Rintsje Piters Sybesma it Frysk Fassisten Front op.

  • Boeretastannen en boerefraachstikken (1930)
  • Wy Friezen (1932)
  • En dû, jongerein fen Fryslân? (1936)
  • Fornijing fen ús biskaving (1937)
  • Libbensleare for de Fryske nasjonalist (1937)
  • Boustiennen fen it Frysk nasjonalisme (mei R. P. Sybesma, 1938)
  • Verstraete, Pieter Jan, Jan Melles van der Goot of Friesland en de Nieuwe Orde (2000)
  • Zondergeld, Gjalt R. Rassisme als levensaanvaarding : de levensleer voor de Friese nationalisten van J.M. van der Goot (1903-1940) (1998)

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Brouwer, J.H., en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958, Goot, Jan Melles van der.