Jelma Knol

(Trochferwiisd fan Jelma S. Knol)

Jelma Sytske Knol (1955) is in histoarikus, auteur, redakteur, kollumnist en meiwurker fan Omrop Fryslân út Hurdegaryp. Wurket mei oan it Frysk literêre tydskrift Ensafh en eartiids oan Hjir en de Friesland Post. Hja wurket as redakteur foar de Friese Pers Boekerij.

  • Woudboerderijtjes, mei oaren, Friese pers Boekerij, ISBN 978-90-330-0904-4, 2010
  • Dreame fan in oare wrâld, Friese Pers Boekerij, ISBN 90-330-0536-0, 2005
  • 20 Simmerferhalen, mei oaren
  • 21 nije Fryske winter ferhalen, Friese Pers Boekerij, ISBN 90-330-1242-1, 2001,
  • De riedsels fan it hert, mei oaren
  • Levende stenen, mei oaren
artikels (karút)
  • Beeld van een bond : 75 jaar Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mei Oeke de Boer-Tiekstra, 1994
  • Yn us eigen tael, artikel, 1981
  • Het Noord Overijselsche boerengeslacht Knol. Protestant
  • Genealogie der familie Dane