Karel F. Gildemacher

Karel F. Gildemacher, folút: Karel Ferdinand Gildemacher (Snits, 1946) is in Frysk publisist op it mêd fan taalhistoarje, kultuerhistoarje en nammekunde.

K.F. Gildemacher

Gildemacher wie learaar Frysk, direkteur fan Instituut Onderwijs CHN en ferbûn oan de Fryske Akademy as nammekundige. Hy is yn 1993 promovearre op in dissertaasje oer Fryske wetternammen. Hy siet ek yn de redaksje fan de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. De lêste jierren skriuwt er kollumns yn de Ljouwerter Krante.

Publikaasjes

bewurkje seksje
 • Het Friese water. Utjouwerij Bornmeer (2015)
 • De stad om. De oude straatnamen van Sneek. 56 siden mei kaart. De Jouwer. (2009)
 • Terpen en terpnamen. Een naamkundig en historisch-geografisch onderzoek naar vijf naamtypen in Fryslân, 368 siden, Ljouwert (2008)
 • Friese Plaatsnamen, Alle steden, dorpen en gehuchten ISBN 978-9033006432 288 siden, (2007) Hjir te lêzen.
 • Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen (mei J.H.P. van der Vaart). 239 siden. Utert (2007).
 • Schymp off Erenst. K.F. Gildemacher en H.D Meijering eds. 48 siden. De Jouwer, 2006.
 • Het onderzoek naar veldnamen in Fryslân. Yn: Naamkunde 35, 43-61, 2005/2006.
 • Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698 (D.J. van der Meer) - krityk - Yn: It Beaken 67: 120-124, 2005.
 • Gewässernamen (mei Arjen Versloot en R.A. Ebeling). 26 siden. Ljouwert, 2005.
 • Waternamen (mei A.P. Versloot). 26 siden. Ljouwert, 2005.
 • Wetternammen (mei A.P. Versloot ISBN 90-77948-02-3 ). 26 siden. Ljouwert, 2005.
 • Stages of geographical names transformation in written usage in Fryslân AD 800 – 2005. Yn: Geonames 2005, 7-17. K.F. Gildemacher e.o. eds., Utert, 2005
 • Friestalige toponiemen. Keuze, spelling, vaststelling en implementatie. (bilingual Frisian/Dutch text) 24 siden, Ljouwert 2004.
 • Honderd jaren. Impressies van een waardenvolle reis. 189 siden. Ljouwert, 2004.
 • Intern lokaliserende preposities in Oudfriese oorkonden. Yn: Naamkunde 35, 117-149 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology yn Leuven - Belgje - en it Meertens Ynstitút yn Amsterdam, 2003)
 • Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske oarkonden. Yn: It Beaken 65, 145-180, (2003).
 • Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000. 336 siden. Ljouwert, 2003
 • West Frisian Place-Names. Yn: Handbook of Frisian studies, 155-170. H.H. Munske ed. Tübingen, 2001
 • Frysk yn it heger ûnderwiis yn Fryslân. Yn: Bijzonder bysûnder, 75-79. K.F. Gildemacher e.o. eds. Ljouwert, 1999.
 • Friese Naamkunde. Yn: Naamkunde 31, 39-68 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam, 1999)
 • Tussen Rijswit & Spanjolen. Drukkerijen in Fryslân. 83 siden. Ljouwert, (1999).
 • The booming of Aldehaske recorded in names? Yn: Festschrift Århammar (Nowele 28/29, 151-170). H.F. Nielsen e.o. eds., Odense 1996.
 • Skiednis fan de Fryske Nammekunde. Yn: Skiednis fan de Fryske Taalkunde. A. Hoekstra e.o. eds., Ljouwert (1996).
 • Manljusnammen yn it begjin fan de 16de ieu yn Wymbritseradiel. Yn: Fryske Nammen 10. R. A. Ebeling e.o. eds. (1996)
 • Vrouwennamen in het begin van de 16de eeuw in Wymbritseradeel (Friesland), Yn: Naamkunde (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 27: 131-150 (1995).
 • Namenkundliche Studien zum Germanenproblem. (J.Udolph) - bookreview -. Yn: Naamkunde (Magazi­ne of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 27: 103-108 (1995).
 • The Frisian Language in the Netherlands (in coöperation with Alex M.J.Riemersma). Yn: Teacher training of Minority Languages for primary and secundary education. A. Dekkers e.o. eds. Volume 3, 553-587 (1995).
 • Frisian In: The lesser used languages and Teacher Education: Towards the promotion of the European dimension, 128-132. Eilis ni Dheaá e.o. eds. Limerick. (1995)
 • Voor- en familienamen in Nederland (R.A. Ebeling) - bookreview - Yn: It Beaken 56: 59-61 (1994).
 • Kroniek (of onomastic studies in Friesland). Several articles since 1993 Yn: Naamkunde (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 1993
 • Waternamen in Friesland. Diss. University of Amsterdam. 609 siden. with a summary in Frisian and English. Ljouwert, 1993.
 • One Place, Two Names. Some Notes on Toponomastics in a Bilingual Community. Paper presented on the Fourth Interna­tional Conference on Minority Languages, Ljouwert 1989, 1992.
 • Fryske literatuer. Investigations on possibilties to improve the reading of Frisian books. Report Province of Fryslân number 193. Ljouwert, 1992. 33 siden.
 • Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 / Het plaatsnamenboek (R.E. Künzel e.a. / G. Van Berkel e.o.) - bookreview - Yn: It Beaken 52: 151-154 (1990).
 • In reglemint fan 1644 oer it wâl- en merkjild fan De Jouwer. Yn: Jierboek Museum Johannes Hesselhûs 1990
 • Some Remarks on Old Frisian Appellatives Denoting 'fresh water' in a Geographical Sense. Yn: R.H.Bremmer e.o. eds. Aspects of Old Frisian Philology. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Bân 31/32: 146-163. (= Estrikken 69). Amster­dam / Atlanta / Grins (1990).
 • Nammen fan Haskerlân. Yn: K.F.Gildemacher e.o. eds. Has­kerlân, in tal bydragen ta de skiednis. Ljouwert, 1990, 79-141.
 • Nammen en nammen. In lyts ûndersyk nei in tal aspekten fan de relaasje tusken taalgebrûk en nammejouwing. Yn: Fryske Nammen (Onomastic publication Frisian Academy) 8: 8-22. Ljouwert, 1989.
 • EB MANIBCCHNEPZ ZUZ GK ZNIJKRC. Yn: Jierboek Museum Johannes Hesselhûs 1988, 14-18
 • Wurd en namme yn guon 19e- en ier 20e-ieuske Fryske spraak­learen, wurdboeken en nammelisten. Yn: Us Wurk 36: 112-124 (1987).
 • Wurkboek Aldfrysk. 124 siden, Ljouwert, 1987.
 • As it bistje mar in namme hat? In ûndersyk nei it jaan fan foarnammen yn de gemeente Haskerlân fan 1923 oant en mei 1983. Yn: N.R.Århammar e.o. eds. Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúd­zjes. Assen, 1984, 311-322
 • Van een Nieuwe Schipsloot en de Oude Schipsloot. Yn: Jierboek Museum Johannes Hesselhûs 1980, 27-32. (1981)
 • Wymbritseradiel. Skiednis fan gea en minsken. 170 siden Snits, (1980).
 • Se wúdden en se súdden, mar ... Over sterke en onregelmatige werkwoarden in ut Snekers. Yn: N.R. Århammar and T.B. Hoekema, Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977). Us Wurk (Magazine State University Grins) 28: 93-100. (1979)
 • Een Jouster Bruiloftsvers. Yn: Jierboek Museum Johannes Hesselhûs 1978, 18-31. (1979)


De folsleine list publikaasjes is fia de auteursnamme te finen op de site fan Tresoar.nl.

Keppeling om utens

bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: